Πρακτική Άσκηση

Αγαπητοί καταρτιζόμενοι,

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βλέπετε τις θέσεις ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ που μας έχουν στείλει διάφορες επιχειρήσεις και να επικοινωνείτε μαζί τους αν σας ενδιαφέρει να απασχοληθείτε σε κάποια από αυτές.

ΕΝΕΡΓΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η πρακτική άσκηση είναι διάρκειας 960 ωρών και μπορεί να ξεκινήσει την 1η και 15η κάθε μήνα, μετά και την ολοκλήρωση του Β εξαμήνου κατάρτισης. Η πρακτική πραγματοποιείται σε φορέα επιλογής του καταρτιζόμενου, με καθημερινή 4ωρη έως 8ωρη απασχόληση σε καθήκοντα συναφή με την ειδικότητά του.

Παρακαλείστε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το ΔΙΕΚ Γιαννιτσών , 4-5 εργάσιμες για κλείσιμο ραντεβού πριν την έναρξη της πρακτικής.

Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης απαιτούνται τα εξής βήματα:

 1. Εύρεση του εργοδότη από τον καταρτιζόμενο
 2. Εκτύπωση της Αίτησης Έναρξης Πρακτικής Άσκησης του καταρτιζομένου προς το ΙΕΚ
 3. Εκτύπωση της Βεβαίωσης Εργοδότη για Έναρξη Πρακτικής Άσκησης
 4. Εκτύπωση του εντύπου Στοιχεία Εργοδότη
 5. Εκτύπωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης
 6. Στη συνέχεια ο καταρτιζόμενος πρέπει να πάει με την εκτυπωμένη Βεβαίωση Εργοδότη και το έντυπο Στοιχεία Εργοδότη στον εργοδότη του, ο οποίος πρέπει να τα συμπληρώσει και να τα υπογράψει
 7. Προσκομίζει στη Γραμματεία του ΙΕΚ:
  • Την Αίτησης Έναρξης Πρακτικής Άσκησης προς το ΙΕΚ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ίδιο
  • Την συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Βεβαίωση Εργοδότη για Έναρξη Πρακτικής Άσκησης
  • Το συμπληρωμένο από τον εργοδότη έντυπο Στοιχεία Εργοδότη
  • Το εκτυπωμένο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ
  • Βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ που να αναγράφει τους αριθμούς ΑΜΑ, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.
 8. Ανοίγεται φάκελος στο ΙΕΚ με τα όλα τα δικαιολογητικά, εκτός από το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης το οποίο συμπληρώνει ο καταρτιζόμενος καθημερινά
 9.  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε εδώ :

1.  ΚΥΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΙΕΚ_26.8.2021

2 .ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

«Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται

στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του

ατυχήματος.

«Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια της θεσμοθετημένης από

το πρόγραμμα σπουδών τους πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές Δημοσίων

και Ιδιωτικών ΙΕΚ (αλλά και φοιτητές ΑΕΙ – ΑΤΕΙ) δεν καλύπτονται για

παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα (μετά από δήλωση του

καταρτιζόμενου), υπάγονται και για τον κίνδυνο αυτόν στην ασφάλιση του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 10 του αρ.

15 του Ν.3232/04 (εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 44/04).»

Οι καταρτιζόμενοι που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι για παροχές ασθένειας σε είδος,  από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, θα το δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για παροχές κλάδου ασθενείας σε είδος καταβάλλονται από τον εργοδότη επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 6,45 %, επίσης υπολογιζόμενου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.​

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ