ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΙΤΗΣΗ

Την  27/8/2021 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ με την διαδικασία του παράλληλου μηχανογραφικού. Οι επιτυχόντες στο ΔΙΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  παρακαλούνται να προσέλθουν αποκλειστικά από :

την Πέμπτη 2-9-2021 έως και την Παρασκευή 10-9-2021

για να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2021 (002)

Η παραπάνω προθεσμία εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ καθώς

όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Κατά την προσέλευσή τους , οι επιτυχόντες υποψήφιοι είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους για
να προσκομίσουν:

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

Τα φωτοαντίγραφα δεν είναι απαραίτητο να είναι επικυρωμένα.

Σημαντικό, απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου
ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και
σε Δημόσιο ΙΕΚ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται και στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας),  είναι αναγκαίο αυτό να επιβεβαιώνεται, με τα δικαιολογητικά του υποψηφίου να μπορούν να κατατεθούν από πρόσωπο με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.